Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
Zdjęcie postu

Wiele obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Procedura w ich przypadku jest uproszczona i wystarczy jedynie zgłosić zamiar wyburzenia. Poniżej lista obiektów, które można rozebrać bez uzyskania decyzji urzędnika oraz przedstawione formalności administracyjne.

Zgłoszenie rozbiórki, a pozwolenie na rozbiórkę

Zgłoszenie robót, zamiast wymogu uzyskania decyzji administracyjnej, ma na celu ułatwienie osobom prywatnym rozpoczęcie procesu budowlanego. To szybki i stosunkowo łatwy sposób na legalnie prowadzenie inwestycji.

Organ budowalno-architektoniczny nie ma w tym przypadku obowiązku wydania decyzji administracyjnej (chociaż w pewnych przypadkach może zgłosić sprzeciw), a po upływie wskazanego w ustawie terminu, na zasadzie „milczącej zgody”, wnioskodawca można przystąpić do prac rozbiórkowych.

W przypadku robót wyburzeniowych, które zostaną przeprowadzane po uprzednim zgłoszeniu, nie jest wymagane powołanie kierownika budowy/rozbiórki (chyba, że wyburzenie odbywać będzie się metodą strzałową).

Co nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę:

Budynek czy budowla, które nie są zabytkami oraz nie podlegają ochronie konserwatorskiej, o wysokości do 8 metrów oraz odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa wysokości, czyli maksymalnie 4 metry.

Obiekty, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, a jedynie zgłoszenia do urzędu:

 • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany,
 • wolno stojący parterowy budynek gospodarczy , garaż, wiata, przydomowy ganek, oranżeria (ogród zimowy), którego powierzchnia zabudowy wynosi maksymalnie 35 m2. Ilość takich obiektów na działce, to 2 szt. na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojący parterowy budynek do okresowego wypoczynku (rekreacja indywidualna) o powierzchni zabudowy maksymalnie 35 m2. Ustawodawca zastrzega jednak, że liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej o powierzchni zabudowy maksymalnie 35 m2,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 7,50 m3/dobę,
 • zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • boisko szkolne oraz boisko, kort tenisowy, bieżnia służące do rekreacji,
 • zjazd z drogi krajowej lub wojewódzkiej, a także zatoki parkingowe na tych drogach,
 • tymczasowy obiekt budowlany, który nie jest trwale połączony z gruntem, może służyć np. do składowania materiałów budowlanych, przechowywania narzędzi, maszyn lub zaplecze socjalne. W miejscu budowy będzie znajdował się nie dłużej niż 6 miesięcy od terminu zgłoszenia rozpoczęcia prac,
 • obiekt budowlany piętrzący wodę i upustowy, którego wysokość piętrzenia wynosi do 1 metra poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 • pomost służący wędkowania, rekreacji, a także cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty. Łączna długość takiego pomostu to 25 metrów i wysokości maksymalnej 2,5 metra,
 • instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem do 7 m3 z przeznaczeniem do użycia w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • sieć elektroenergetyczna (z napięciem znamionowym do 1 kV), wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, kanalizacja kablowa,
 • obiekt budowlany służący bezpośrednio do poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów (szczegółowe regulacje określa Prawo geologiczne i górnicze).

Obiekt oraz urządzenie budowlane, którego budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia, pod warunkiem, że nie jest zabytkiem tj.:

obiekt gospodarczy związany z produkcją rolną , uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej m.in. płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemne silosy na materiały sypkie o wysokości do 7 metrów i maksymalnej pojemności 30 m3.

Jeżeli obiekt, w stosunku do którego planowane jest wyburzenie nie znajduje się na powyższej liście, oznacza to, że konieczne będzie wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.

Zgłoszenie rozbiórki budynku – wykaz załączników

Komplet dokumentów składanych do urzędu powinien zawierać:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego. Należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Powinna znaleźć się tu mapa z naniesioną lokalizacją obiektu, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w odniesieniu do prowadzonych robót rozbiórkowych lub danych, opis wpływu rozbiórki na stan środowiska, stosunków wodnych, warunki sanitarne, inne warunki, od których uzależniona jest rozbiórka.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeżeli dotyczy).
 4. Dokumentacja strzałowa (w przypadku rozbiórki metodą wybuchową).
 5. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeżeli dotyczy). Opłata skarbowa za wynosi 17 zł, a z jej uiszczenia zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Zgłoszenie obiektu do rozbiórki jest bezpłatne, a opłata może wiązać się jedynie z ewentualnym udzieleniem pełnomocnictwa.

zgloszenia_rozbiorki_budowlanej

Przykładowy gotowy wzór do wypełnienia zgłoszenia rozbiórki budowlanej.

Gdzie zgłosić rozbiórkę i jak długo czeka się na decyzję?

Zgłoszenie prac rozbiórkowych należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych do właściwego starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu lub wojewody. Można to zrobić podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie (poczta tradycyjna). Sprawę można też załatwić elektronicznie – na platformie Epuap (konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na ustosunkowanie się do wniosku. Jeżeli w tym terminie nie wyda decyzji sprzeciwiającej się planom zgłaszającego, albo wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, można przystąpić do robót wyburzeniowych.

Prace należy rozpocząć przed upływem 3 lat od daty wskazanej w zgłoszeniu.

Urząd wydał sprzeciw wobec rozbiórki – co zrobić?

Decyzja sprzeciwiająca się dokonaniu rozbiórki może zostać w wydana w przypadku:

 • stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi/mienia,
 • zagrożenia dla obszarów objętych programem Natura2000 – negatywny wpływ na stan środowiska lub znajdujących się w sąsiedztwie obiektów zabytkowych,
 • pogorszenia warunków zdrowotnych lub sanitarnych,
 • wprowadzenia/utrwalenia/zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla sąsiednich działek.

Jeżeli urząd wyda sprzeciw wobec rozbiórki, a tym samym nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, to w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu wyższej instancji – urzędu wojewódzkiego lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna zgłoszenia do rozbiórki

Do robót wyburzeniowych zastosowanie mają przepisy USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.), a w szczególności:

 • Art. 29 pkt 1 ust. 12
 • Art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d
 • Art. 29 ust. pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b, 28
 • Art. 30 pkt 1 ust. 1
 • Art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a
 • Art.31 pkt 1 ust. 1, 2


Data wpisu: 13 lutego 2019

Usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

Armagedon Ewelina Zaucha
ul. Czerwona 7
33-101 Tarnów

NIP: 8733243599
REGON: 365100859
e-mail: armagedon.wyburzanie@gmail.com

Kontakt z klientem/ wyceny:

BARTOSZ ZAUCHA
tel: +48 696 179 001
e-mail: burzenie@onet.pl